Completed

ศูนย์การเรียนบ้านนาโต่

ศูนย์การเรียนบ้านนาโต่

ศูนย์การเรียนบ้านนาโต่ตั้งอยู่ริมชายแดนไทย -พม่า ในอำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ศูนย์การเรียนนี้ตั้งขึ้นโดยพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อให้โอกาสทางการศึกษาแก่ผู้เรียนที่จบการศึกษาระดับมัธยมต้นจาณชายแดนในพื้นที่ดังกล่าว ที่มีกลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูงอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งศูนย์การเรียนบ้านนาโต่คือการให้การศึกษาแก่เยาวชนชาวไทยภูเขา เพื่อให้สามารถมีงานทำหลังจบการศึกษาซึ่งจะทำให้เยาวชนเหล่านี้พ้นจากความยากจนที่อาจนำไปสู่ปัญหายาเสพติดและเพศพาณิชย์ได้

โครงการที่หมู่บ้านสันกลาง

โครงการที่หมู่บ้านสันกลาง

หมู่บ้านสันกลาง ตั้งอยู่ตำบลห้วยชมพู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีประชากรที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์อาข่าจำนวนประมาณ ๑๓๐ คน เมื่อเราได้ไปสำรวจหมู่บ้านเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๓  พบว่ามีแท๊งค์น้ำคอนกรีตที่รั่วอยู่จำนวน ๒ แท๊งค์ ซึ่งแท๊งค์ทั้งสองนี้ตั้งอยู่ในหมู่บ้านในระดับเดียวกับบ้านเรือนส่วนใหญ่ ซึ่งมีผลต่อแรงดันน้ำ น้ำในหมู่บ้านนี้มาจากแหล่งน้ำเล็กๆที่หากจากหมู่บ้านไปประมาณ ๕ กิโลเมตรที่ต่อมายังหมู่บ้านโดยใช้ท่อขนาด ๑ นิ้ว

บ้านห้วยวาด

บ้านห้วยวาด

หมู่บ้านห้วยวาดตั้งอยู่ที่อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง มีประชากรซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ลาหู่จำนวนประมาณ ๓๗๐ คน  ซึ่งเราได้เข้าไปสำรวจหมู่บ้านในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ และพบว่า หมู่บ้านนี้ต้องพึ่งพาน้ำจากรถบรรทุกขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งผึ้งที่ขนน้ำมาให้หมู่บ้าน เป็นเวลา ๖ เดือนต่อปี หมู่บ้านห้วยวาดแห่งนี้ได้ถูกอพยพโยกย้ายมาเมื่อประมาณ ๑๐ ปีที่แล้ว (ปี พ.ศ. ๒๕๔๗) ก่อนหน้าที่นี้ชาวบ้านแต่ละหลังคาเรือนได้รับแท๊งค์น้ำขนาด ๑๕๐๐ ลิตร ซึ่งนับว่าเพียงพอต่อการใช้ในช่วงหน้าฝน แต่ว่าในหน้าแล้งไม่มีฝนเลย ทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำอย่างหนักในช่วงหน้าแล้ง

หมู่บ้านโป่งไฮ

หมู่บ้านโป่งไฮ

หมู่บ้านโป่งไฮตั้งอยู่ในอำเภอแม่อาย ประชากรบ้านโป่งไฮเป็นชาวลาหู่จำนวน ๔๕๐ คน  ในการศึกษาสภาพปัญหาของบ้านโป่งไฮในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ พบว่าน้ำประปาภูเขาของหมู่บ้านมีตะกอนสูงมากและมีปริมาณของโคลิฟอร์มสูงกว่ามาตรฐาน แท็งค์เก็บน้ำของชุมชนมีโคลนตะกอนอยู่เกือบครึ่งแท๊งค์  และแท็งค์เก็บน้ำดังกล่าวตั้งอยู่ในระดับต่ำกว่าบ้านเรือนหลายหลัง ทำให้บ้านเรือนที่อยู่สูงกว่าแท็งค์มีความดันน้ำต่ำมากและไม่มีน้ำไหลในช่วงที่มีการใช้น้ำกันมากๆ

บ้านห้วยลุ

บ้านห้วยลุ

ในช่วงที่พวกเราทำงานอยู่ที่บ้านสันกลางในเดือนกุมภาพันธ์  ๒๕๕๕  เราได้รับการติดต่อจากผู้นำหมู่บ้านห้วยลุ ขอให้เราช่วยซ่อมแซมคลองส่งน้ำท่ีเสียหายจากน้ำท่วม เมื่อช่วงหน้าฝนปีก่อน ซึ่งชาวห้วยลุจำนวน ๑๕ ครอบครัวที่มีที่นาที่ต้องใช้น้ำจากคลองส่งน้ำนี้ จากการที่ผลผลิตเสียหายจากน้ำท่วมพวกเขาจึงขาดรายได้จากการขายข้าว และเนื่องจากไม่มีรายได้พวกเขาจึงไม่มีเงินซ่อมแซมคลองส่งน้ำดังกล่าว