หมู่บ้านโป่งไฮ

หมู่บ้านโป่งไฮตั้งอยู่ในอำเภอแม่อาย ประชากรบ้านโป่งไฮเป็นชาวลาหู่จำนวน ๔๕๐ คน  ในการศึกษาสภาพปัญหาของบ้านโป่งไฮในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ พบว่าน้ำประปาภูเขาของหมู่บ้านมีตะกอนสูงมากและมีปริมาณของโคลิฟอร์มสูงกว่ามาตรฐาน แท็งค์เก็บน้ำของชุมชนมีโคลนตะกอนอยู่เกือบครึ่งแท๊งค์  และแท็งค์เก็บน้ำดังกล่าวตั้งอยู่ในระดับต่ำกว่าบ้านเรือนหลายหลัง ทำให้บ้านเรือนที่อยู่สูงกว่าแท็งค์มีความดันน้ำต่ำมากและไม่มีน้ำไหลในช่วงที่มีการใช้น้ำกันมากๆ

ในการแก้ปัญหานี้ มูลนิธิได้ทำงานร่วมกับชาวบ้านในการสร้างแท็งค์น้ำคอนกรีตจำนวนหกแท็งค์ที่มีความจุน้ำรวม  ๒๐,๐๐๐ ลิตร ไว้บนเนินเขาที่อยู่เหนือหมู่บ้าน  มีการขุดร่องฝังท่อพีวีซีจากแหล่งน้ำมายังแท็งค์น้ำด้วยท่อพีวีซีเก่าที่ถูกเลิกใช้ไปแล้วและหาท่อพีวีซีมาเพิ่มใหม่อีกเป็นระยะทางประมาณ ๒๐๐ เมตร จากนั้นใช้ท่อ พี วี ซี ที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒.๕ นิ้วต่อน้ำจากแท็งค์ดังกล่าวมายังหมู่บ้าน  และทำระบบท่อเป็นแบบวงปิดในหมู่บ้านเพื่อปรับความดันของน้ำให้เท่ากัน การทำงานครั้งนี้ได้เสร็จสมบูรณ์ในเดือน เมษายน ปี พ.ศ. ๒๕๕๓  โดยมีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น ๙๐, ๐๐๐ บาท

ในปัจจุบันโป่งไฮมีแหล่งน้ำที่ยั่งยืนและปลอดภัยโดยมีความดันน้ำที่ดีตอลอดเวลา