โครงการที่หมู่บ้านสันกลาง

หมู่บ้านสันกลาง ตั้งอยู่ตำบลห้วยชมพู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีประชากรที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์อาข่าจำนวนประมาณ ๑๓๐ คน เมื่อเราได้ไปสำรวจหมู่บ้านเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๓  พบว่ามีแท๊งค์น้ำคอนกรีตที่รั่วอยู่จำนวน ๒ แท๊งค์ ซึ่งแท๊งค์ทั้งสองนี้ตั้งอยู่ในหมู่บ้านในระดับเดียวกับบ้านเรือนส่วนใหญ่ ซึ่งมีผลต่อแรงดันน้ำ น้ำในหมู่บ้านนี้มาจากแหล่งน้ำเล็กๆที่หากจากหมู่บ้านไปประมาณ ๕ กิโลเมตรที่ต่อมายังหมู่บ้านโดยใช้ท่อขนาด ๑ นิ้ว

ในการปรึกษากับผู้นำหมู่บ้าน พวกเรามีข้อตกลงที่จะสร้างแท๊งค์คอนกรีตใหม่อีกจำนวน ๔ แท๊งค์บนเชิงเขาใกล้ๆกับหมู่บ้านเพื่อเพิ่มความจุน้ำและให้มีแรงดันน้ำที่ดี และยังได้มีข้อตกลงที่จะวางท่อน้ำขนาด ๒.๕ นิ้ว เพื่อจัดทำระบบจ่ายน้ำแบบวงปิด ในบริเวณที่เป็นจุดสูงสุดของหมู่บ้าน และท่อขนาด ๒ นิ้ว สำหรับระบบจ่ายน้ำแบบวงปิดในพื้นที่ที่ต่ำลงมา งานที่สันกลางเสร็จสมบูรณ์ในเดือนมิถุนายน ปี  ๒๕๕๔ ด้วยงบประมาณตค่าใช้จ่ายจำนวน ๙๐,๐๐๐ บาท