บ้านเวียงกลางหมู่ ๑๑

บ้านเวียงกลางหมู่ ๑๑ อยู่ใกล้กับบ้านเวียงกลางหมู่ ๒๑ ที่ตั้งอยู่เหนือขึ้นไป มีประชากรจำนวนเกือบ ๑ พันคน จากกลุ่มชาติพันธุ์ ๙ กลุ่ม น้ำที่ใช้ในหมู่บ้านนี้ได้มาจากบ่อเล็กๆ ๓  บ่อที่อยู่ใกล้ๆกับหมู่บ้าน ความจุของบ่อทั้ง ๓ มีไม่เพียงพอ ถึงแม้ว่าจะมีการจัดการที่ดีของผู้นำหมู่บ้าน ชาวบ้านจึงยังคงต้องพึ่งพาน้ำจากรถบบรทุกที่ขนน้ำมาให้หมู่บ้านในช่วงหน้าแล้งเป็นเวลา ๓ เดือน

ได้มีข้อเสนอให้สร้างบ่อเก็บน้ำแห่งที่ ๔ เพื่อที่จะเพิ่มความจุน้ำขึ้นอีกเป็น ๒ เท่า  โดยบ่อนี้จะสร้างโดยการขุดพื้นที่และบดอัดผนังบ่อระหว่างบ่อบนสุดและบ่อแห่งที่ ๒  ซึ่งการทำงานครั้งนี้จำเป็นต้องเช่ารถขุด และรถบรรทุกในการขนย้ายดินจำนวนมาก ได้ประมาณการว่า โครงการนี้จะใช้งบประมาณจำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท