มูลนิธิมีวัตถุประสงค์ที่จะเกื้อหนุนและส่งเสริมในเรื่องต่อไปนี้

๑. หนุนเสริมชุมชนบนพื้นที่สูงในการพัฒนาแหล่งรายได้ทางเลือกเพื่อเสริมสร้างความยั่งยืนของชุมชน
๒. พัฒนาทรัพยากรน้ำด้วยโครงการขนาดเล็กในชุมชน
๓. ส่งเสริมการเกษตรทางเลือกและระบบฟาร์มแบบผสมผสาน
๔. ให้โอกาสทางการศึกษาแก่ชุมชนบนพื้นที่สูง
๕. ทำการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนและเผยแพร่ข้อค้นพบจากการวิจัย
๖. ร่วมมือกับมหาวิทยาลัย หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานนอกภาครัฐในการพัฒนาความยั่งยืนของชุมชนที่ด้อยโอกาส


หลักการปฏิบัติ

  • มูลนิธิจะเคารพซึ่งกฎหมายและกฎข้อบังคับของผืนแผ่นดิน ,ศักดิ์ศรี ,คุณค่า,ประวัติศาสตร์, ศาสนา และวัฒนธรรมของผู้คนที่เราทำงานด้วย ให้สอดคล้องกับหลักการด้านสิทธิมนุษยชน.

  • มูลนิธิจะทำงานโดยให้ความสำคัญต่อปัญหาความต้องการและสิทธิทุกด้านของคนที่มีความเปราะบางหรือคนชายขอบในโครงการและกิจกรรมในการพัฒนาของมูลนิธิ.

  • มูลนิธิจะเข้าไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางการเมือง หรือส่งเสริมพรรคการเมืองใด หรือนักการเมืองผู้ใด.

  • มูลนิธิจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมเกี่ยวกับคำสอนของพระเยซูคริสต์หรือผู้เผยแพร่ศาสนา.